lunes, 9 de febrero de 2009

A ATENCIÓN A DIVERSIDADE NAS WEBQUEST

Desde a chegada das novas tecnoloxías a vida cotiá abríronse un mundo de posibilidades no acceso á información, á información a través de múltiples canles.

Pero as posibilidades das tecnoloxías non acaban no seu acceso, senón que tamén supoñen unha ferramenta moi valiosa de comunicación e creación.

Os medios dixitais constitúen unha boa solución para traballar con alumnos con NEE xa que a súa variedade de formas de expresión permite o acceso de todos os alumnos, ós contidos de aprendizaxe, sexa a que sexa a súa forma de acercarse ós mesmos.

Rose e Meyer (2002) identifican catro aspectos fundamentais de flexibilidade dos medios dixitais, estes aspectos son: versatilidade, capacidade de transformación, posibilidade de ser marcado e hipertextualidade.

As webquest como recurso tecnolóxico multimedia contitúen unha ferramenta didáctica chea de posibilidades para axudar os alumnos con NEE.

O papel que xogan dentro da atención a diversidade ven fundamentado nos seguintes aspectos:

- Permite o desenvolvemento de procesos cognitivos superiores (xa que é unha actividade de investigación).

- É unha apliación flexible.

- Permite a introducción de elementos de apoio.

- Facilita o acceso dos alumnos con NEE ó curriculum ordinario.

- Fomenta o traballo cooperativo.

As aplicacións básicas das webquest en relación coa atención á diversidade son fundamentalmente dúas:

1. Por un lado supoñen un bo elemento para coñecer as discapacidades e aprender da diversidade.

2. Por outra banda, constitúen un recurso tecnolóxico para responder ás necesidades dos alumnos con NEE a través do curriculum común para todos, xa que permite adaptalo as necesidades de cada un.


Webquest adicadas á atención á diversidade

Como acabamos de dicir existen webquest nas que se traballan diferentes deficiencias ou trastornos, para ensinar ó alumnado as características destas persoas e así sexa máis doada a integración. Algúns exemplos serían:

- "PEDRO UN NIÑO DIFERENTE": nesta webquest, orientada para alumnos de primaria e secundaria, trabállase o síndrome de Asperger, e trata de ensinar ós compañeiros de Pedro un neno con asperger, que é o que lle pasa, porqué é asi, etc.

É unha webquest moi completa que acerca ós alumnos a vida destas persoas.

- "UN MUNDO PARA TODOS/AS. WEBQUEST PARA A SENSIBILIZACIÓN DO ALUMNADO CON RESPECTO ÁS PERSOAS CON SÍNDROME DE DOWN": Webquest moi elaborada da Asociación galega de Síndrome de Down. A través dela preténdese concienciar sobre as dificultades que teñen estas persoas para a súa integración. Está elaborada para alumnos de ESO.

- "EL AÑO QUE VIENE TENDREMOS ALUMNOS SORDOS. ¿QUÉ HAREMOS?": É unha webquest moi interesante con formato de páxina web. Está diseñada para alumnos de Maxisterio. Trata da incorporación a un centro de dous alumnos con deficiencias auditivas, e o proceso é diferente segundo o especialista que realice a webquest, sexa o titor/a de EI, o especilista de AL, o especialista de PT, o orientador, ou a xefe de estudos.

- "EL ENIGMA ESCONDIDO EN UN GRABADO DE GOYA": Caza do tesouro sobre o alfabeto dactilolóxico.

- "CON LOS CINCO SENTIDOS": Elaborada para educación de adultos e segundo ciclo de primaria. Explica o que pasaría si nos faltase ou tivésemos danado algún dos nosos sentidos. Trata de que se acepte as persoas con estas dificultades.


Webquest adaptadas ós alumnos con NEE:

Tamén existen algunhas webquest, aínda poucas, que teñen os seus contidos adaptados ós diferentes niveis do alumnado para que poidan acceder todos.

- "SÚBETE A PLATERO": Esta webquest está especialmente diseñada para o alumnado con NEE do 1º ciclo de ESO, e para lingua castelá.

O contido da webquest está adaptado ó alumnado con nee, asi en primeiro lugar ten unha axenda imprimible para que os alumnos teñan unha visión máis xeral e organizada de traballo que van realizar.

Ademais aparecen varias lecturas adaptadas a cada nivel do alumnado. Está moi ben e permite traballar a mesma materia con alumnos de diferentes niveis curriculares.


METODOLOXÍA (2ª PARTE)

Atopamos, dous tipos de guías didácticas, unha para o profesorado e outra para o alumnado.
 • GUÍA DIDÁCTICA PARA O PROFESORADO
É considerada como unha ficha técnica onde se recaban os aspectos pedagóxicos da actividade.

Canta máis información demos sobre a WQ, máis fácil lles resultará ao profesorado podela levar a cabo ou adaptala a súa realidade. Unha boa guía didáctica facilitará a labor dos docentes que queiran levar unha WQ concreta á aula porque só unha guía de calidade lles ofrecerá unha idea clara das intencións para a que foi creada.

Este apartado pode aparecer formando parte da WQ ou como documento separado, pero en ningún caso debe prescindirse del.

Logo de revisar varias guías didácticas de WQ, consideramos que os puntos máis relevantes deben recoller:
 • TÍTULO
 • TEMA PRINCIPAL
 • AUTORÍA
 • DESTINATARIOS
- Nivel ao que vai dirixida
- Área na que se pode traballar
 • OBXECTIVOS CURRICULARES
 • COMPETENCIAS BÁSICAS
 • CONTIDOS TRATADOS
 • METODOLOXÍA
- Temporalización
- Agrupamentos
- Tipos de recursos (webs, bibliografías,...)
- Competencia mínima dixital que ha de ter o alumnado
- Recursos informáticos precisos para levala a cabo
- Organización do espazo e do tempo (uso do ordenador, debates, asambleas,...)
 • CRÉDITOS E REFERENCIAS
- Mención as fontes de todas as imáxenes, música e textos utilizados, incluindo vínculos ás fontes orixinais
- Agradecer a axuda doutras WQ nas que nos inspiramos, páxinas web, libros consultados,...

 • GUÍA DIDÁCTICA PARA O ALUMNADO
Aquí deixamos un modelo da guia didactica para o alumnado que nos pareceu o máis axeitado.


EXEMPLOS DAS NOSAS GUÍAS DIDÁCTICAS

EXEMPLOS DE GUÍAS DIDÁCTICAS