lunes, 15 de diciembre de 2008

TIPOS DE WEBQUEST


OS TIPOS DE WEBQUEST

Hai dous tipos de webquest:

- As webquest a curto prazo ou curtas:

A meta educativa dunha wbquest a curto prazo é a adquisición e organización dun contido concreto pertencente a unha ou varias materias (observación, análise e síntese).

Unha webquest curta debe ser realizada para unha, dúas ou tres sesións.- As webquest a longo prazo ou longas:

A meta educativa dunha webquest a longo prazo implica máis número de tarefas, más profundas e elaboradas (dedución, indución, clasificación, abstracción,...) que culminan coa realización dunha presentación con ferramentas informáticas apropiadas. Realízase para levar a cabo durante unha semana ata un mes de clase.

ESTRUTURA DUNHA WEBQUEST (2ª PARTE)


A AVALIACIÓN

A avaliación é o último aspecto que se incorporou ó modelo das webquest e é unha boa mostra do paradigma constructivista no que se basa.

Os criterios de avaliación deben ser: precisos, claros, consistentes e específicos para o conxunto das tarefas.

Unha boa webquest debe incorporar os criterios avaliativos ós que se someterá ó traballo dos alumnos de xeito que éstes os coñezan de antemán e os poidan usar como referencia.

O modelo que propón Bernie Dodge é o de matrices de valoración ou rúbricas.

Unha rúbrica pode definirse como unha plantilla ou matriz, onde se inclúen os criterios polos que será avaliada unha determinada actividade, e define o máis obxectivamente posible, os diferentes graos de consecución que se describe en termos concretos, medibles e valorables.
A cada un destes graos asígnaselle unha valoración cuantitativa ou cualitativa.

Podemos encontrar algúns exemplos de rúbricas nos seguintes enlaces:

http://www.fm.coe.uh.edu/resources_span/portrait_detectives/pd_rubric.html

http://personal.telefonica.terra.es/web/tecnologiaweb/_private/plantilla.pdfCONCLUSIÓN


A conclusión é un resume da experiencia e estimula a reflexión sobre o proceso, de maneira que xeneralice o aprendido.

Non é unha parte crítica do conxunto, pero proporciona un peche da actividade.

Neste apartado o mestre pode suxerir preguntas para un debate aberto na aula, pode animar os alumnos a dar ideas para mellorar a actividade, etc.Un guión para diseñar unha boa conclusión podería ser:-Escribir un par de frases que resuman o aprendido e adquirido o completar a actividade.

- Incluir algunha pregunta retórica ou enlaces adicionais para poder ampliar coñecementos.